مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Sunday, December 09, 2001

مامانم وب لاگمو خونده و اين نامه رو نوشته برام:
مرجان جان سلام
وب لاگتو خونديم. خوب کرديم که دفتر خاطرات تو را می خوانديم.
بازم می تونيم و می خونيم تو هم هيچ غلطی نمی تونی بکنی!
قربونت برم اول برو فارسی بخون که اين هممه غلط ديکته تو
وب لاگت نداشته باشی که آبروی ما بره. بعدم به اون شوهرت
بگو دفعه ديگه تو کاره خونه کمک نکنه من می دونم و اداره
مهاجرت کانادا! دفتر خاطرات جديداگه نوشتی رد کن سريع بياد
دلمان برای فضولی خيلی تنگ شده.
مامان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home