مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Thursday, May 09, 2002

امروز صبح که بيدار شدم چای دم کشيده روی اجاق بود نیمرو هم حاضر بود نون هم تست شده بود و همه چيز حاضر و آماده روی ميز بود. حالا هی بگو اين بيچاره تو خونه کار نمی کنه!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home