مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Thursday, June 01, 2006

YMCA Corporate Team Challenge

ديروز يک مسابقه بيست کيلومتری با بچه های شرکتمون داديم. دوتا تيم چهارنفری بوديم. هر نفر بايد پنج کيلومتر می دويد. هوا بد جور گرم و مرطوب بود و من اولين نفر بودم که دويدم. پنج کیلومتر رو توی بيست و هفت دقیقه دويدم که بد نيست ولی بهتر از اين می تونستم اگه هوا بد نبود. تيم من بيست کيلومتر رو در 1:39:12.8 دويد.ما تيم هفتادو يکم شديم. اون يکی تيم شرکتمون تيم پونزدهم شد. بايد تمرين کنم حسابی . تريپ پوز زنيه!

1 Comments:

Post a Comment

<< Home