مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Tuesday, June 20, 2006

مکالمه در حال راه رفتن

مکالمه در حال راه رفتن به سمت کنسرت مارک نافلر
شادان : من از این دی جی می جی ها اصلا خوشم نمياد.
من : من بدم نمياد
شادان: آخه ديدی ملت له شون هستن!
من: آره اين ایرونيا خيلی طرفدار اين دی جی ها هستن.
شادان: ورداشتن من رو بردن گاورمنت. يارو تازه دوازده شب شروع می کنه. منم وسطش تاکسی گرفتم اومدم خونه. هی همه می گفتن تازه الان خوب می شه!
وارد مولسون آمفی تاتر شديم. دو سه تا گروه ایرانی ديديم
شادان: انگار اومديم کنسرت ابی!
پرنده رو سرم کارخرابی کرد. می گن شانس مياره. حالا ببينيم!

4 Comments:

 • At 4:30 PM, Anonymous shahriar_memar@yahoo.com said…

  Hi Marjan

  I,ve been following yr weblog since the very first day! You r the BEST! u r doing great on yr life path. Keep up the good work and don give up!

  Good Luck
  Shahriar Memar

   
 • At 1:14 PM, Blogger Shadan said…

  That lady country singer was on my nerves… LAMASSAB

   
 • At 4:12 PM, Anonymous Anonymous said…

  if you don't like persians just forget them. They don't care about you ,go live your life

   
 • At 4:50 PM, Anonymous Anonymous said…

  What is interesting that you seem to care though, otherwise, you wouldn't bother to leave any scraps! Those who leave scraps, even if negative in content, are paying Marmaru a compliment by implicitly saying: I care to read what you write no matter what.

   

Post a Comment

<< Home