مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Wednesday, December 19, 2001

ديروز امتحان رانندگی داشتم. البته اينجا سه مرحله امتحان رانندگی داره و من امتحان
مرحله سومشو داشتم. و با کمال شرمندگی رد شدم!! نمی دونم چرا من سمت چپ و
راستمو در رانندگی اينقدر اشتباه می کنم. به هر حال بايد دوباره برم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home