مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Sunday, December 14, 2003

صدام هم دستگير شد. برای اولين بار روز يکشنبه ساعت هشت صبح بيدار شدم و حسین هم که طبق معمول به وقت لندن زندگی می کنه بيدار بود و خبر صدام را داد. از اون موقع دارم بی بی سی می بينم . اين بی بی سی چی ها هم حسابی هيجان زده شدن و همش صداشون قطع ميشه و يک بار هم وقتی مجری داشت حرف می زد انگار يک چيز سنگين محکم تو استوديو شون خورد زمين. فکر کنم که مهندس صداشون عراقی است! صدام تمام شد و نمی تونم جلوی خودم رو بگيرم و تصور نکنم که ای کاش مردم ايران هم می تو نستن جشن بگيرن. تونی بلر داره حرف می زنه. هر چقدر اين مرد موقر و برای شغلش مناسب است اين مرتيکه بوش واقعا شرم آور است. هنوز هم نیومده حرف بزنه فکر کنم دارن سريع بهش ياد می دن چی بگه که باعث آبرو ريزی نشه که مردم عوض خوشحال شدن از دستگيری صدام از رفتار و حرفای اين مرتيکه نخندن. اينجا در تورنتو داره مثل چی برف مياد. الان کردهای بصره رو داره نشون می ده که دارن از خوشحالی می رقصن. صدام با ريش خیلی عجيب بود. و دائم دارن می گن که فيلم های صدام تحقير آميز بود ولی به نظر من خيلی هم مناسب بود که داشتن نشون می دادن که دارن معاینه اش می کنن و بعدش هم موها و ريشهايش را زدن و تر تميزش کردن اين کجاش تحقير آميزه؟ تحقير آمير می خواهين برين يه قدم شرق عراق تا ببينين با زندانی ها چه می کنن.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home