مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Friday, July 05, 2002

دارم می رم موهامو کوتاهِ کوتاه کنم. اولين بارم نيست ولی هنوز يه ذره می ترسم. اگه ترسم بريزه شايد نوک موهامو هم يه رنگ ديگه کنم. يه عکس شرون استون پرينت کردم و دارم با خودم می برم سلمونی که بگم موهامو همونجوری بزنه!!! البته می دونم که هيچ شباهتی به شرون استون ندارم ولی مدل موهاش قشنگه.