مرمرو

نوشته‌های مرجان عالمی، عاشق بی‌قرار تورنتو

Tuesday, January 25, 2005

آمريکا آمريکا مرگ به نيرنگ تو

به لطف علی تمدن تا ده روز بعد از اومدنم از آمريکا اين سرود انقلابی آمريکا آمريکا افتاده بود تو دهنم و ديوانه ام کرده بود. امشب اين سايت رو پيدا کردم که تمام سرود ها رو داره. راستش همرو گوش کردم. صحنه هايی از بچگی ام اومد تو ذهنم که فراموششون کرده بودم. ياد خونه مامان بزرگم افتادم ياد بوی بخاری نفتی و صف شير که بيچاره ها برای اينکه نوه يکی يک دونشون حتما شير بخوره هر روز می رفتن و تو صف وای می ايستادن. ياد شب ها ی بی برقی که بابا بزرگم با کاغذ يک جور فرفره برام درست می کرد که دور چراغ نفتی ، اونهايی که لوله بلند داشتن می چرخيد. اين همه سرود که واقعا بعضی هاشون عالی درست شدن به من آرامش می ده. با اينکه ياد جنگ ميافتم ولی من رو می بره به روزهايی که غمی نداشتم و بجه بودم و فکر می کردم زندگی همينه .